امروز

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

انجمن های علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه های ارومیه،شهید بهشتی تهران،اصفهان و کانون ایرانشهر علامه طباطبایی با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی تاریخ سراسر کشور با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می کنند: 

《کارگاه تاریخ شفاهی》

با سخنرانی  دکتر مهدی ابولحسنی (دکتری تاریخ محلی و مدرس تاریخ شفاهی) 

و

دکتر زینب احمدوند (عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه) 

تاریخ: شنبه 22 خرداد 1400

ساعت: 16 الی 19 

 

کارگاه به صورت مجازی در پلتفرم اسکای روم برگزار میشود