امروز

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

 *بیست‌وششمین ‌دوره ‌طرح ‌ولایت*

(آموزش‌مبانی‌اندیشه‌اسلامی)

 فرآیند ثبت نام:
۱   ثبت نام اینترنتی
۲   آزمون‌های مجازی
۳   انجام #مصاحبه

 *شروع ثبت‌نام: بیست‌وپنجم‌فروردین‌ماه*
         «به مدت ۳۰ روز»

 زمان برگزاری:
       *تابستان ۱۴۰۰*

 جهت‌ثبت‌نام‌وکسب‌اطلاعات ‌بیشتر به تارنمای‌زیر مراجعه‌کنید:

 http://www.tvelayat.ir