امروز

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

انجمن علمی دانشجویی دانشکده کامپیوتر با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

وبینار آشنایی با انتخاب واحد

 مرور مراحل کامل انتخاب واحد
 روش های زیرکانه برای جواب گرفتن از سرور دانشگاه
 نکاتی که باید در هنگام انتخاب واحد رعایت کنید

 در دو بخش عمومی (مناسب برای کل دانشجویان دانشگاه) و بخش اختصاصی (برای دانشجویان کامپیوتر)