امروز

پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰
Body: 

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه در نظر دارد با توجه به شرایط پیش آمده با شیوع بیماری کوئید 19 و انجام فعالیتها به صورت مجازی، تمهیداتی جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان عزیز در خصوص موارد خاص آموزشی که امکان راهنمایی حضوری میسّر نیست انجام دهد. در این 

راستا آیدی 

CSAurmiauniversity@

از طریق فضای مجازی یا پست­ الکترونیکی

v.c.s@urmia.ac.ir

به منظور ارتباط و ارسال سوالات پیش  آمده می باشد که در اسرع وقت پاسخ گویی از سوی کارشناس کمیسیون موارد خاص معاونت فرهنگی و دانشجویی انجام و از طریق سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به آدرس

http://farhangi.urmia.ac.ir

انعکاس خواهد یافت.