امروز

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند: