امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند: