امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

در این جلسه که روز دوشنبه ۱۱ ام آذرماه۹۸ ساعت 13 الی 14:30 برگزار گردید، اعضای کمیته ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبلی، مفاد دقیق طرح صیانت از عفاف و حجاب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب سال 1395 وزارت عتف از جمله تدوین دستورالعمل و راهکارهای تبلیغی-ترویجی، همچنین تدوین دستورالعمل ارائه ارشاد، تذکر و دستورالعمل رسیدگی قانونی را بررسی و برنامه های متعدد پیش رو را در همین راستا مورد بحث و تصویب قرار دادند.
بررسی برنامه های روز دانشجو از دیگر بندهای دستور کار اعضا بود که در قالب شورای فرهنگی مرکز مورد تصویب قرار گرفت.