امروز

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

پانزدهمین دوره مجموعه اردوهای طرح ملی
ایران مرز پرگهر
محل های بازدید:
کارخانه پاکدیس
موزه تاریخ طبیعی ارومیه

بیستم  آذر ماه ۱۳۹۸

ثبت نام به دفتر جهاد دانشگاهی دانشکده علوم مراجعه فرمایید