امروز

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

دوره آموزشی توانمندسازی اعضای شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی برگزار شد

این دوره که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی 7ام آذرماه در دانشکده دامپزشکی برپا شد، اعضای شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی زبان، روانشناسی، جغرافیا، مهندسی صنایع، صنایع غذایی، ماشینهای صنایع غذایی، مدیریت، زراعت و اصلاح نباتات حضور داشتند.

دوره فوق به منظور آشنایی اعضای شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی با حوزه فعالیت، شناسایی منابع و امکانات قابل استفاده با تدریس دکتر جعفر رضازاده برگزار شد.

در ادامه احمدنژاد کارشناس فرهنگی و مسئول انجمنهای علمی دانشجویی فعالیت در این انجمنها را فرصت مناسبی برای کسب مهارتهای اجتماعی، مدیریتی و فعالیت گروهی عنوان کرد که در آینده شغلی فعالین این عرصه موثر واقع خواهد شد.

دکتر رضازاده نیز با تشریح وضعیت موجود انجمنهای علمی دانشجویی، هدف گذاری، برنامه ریزی، آشنایی با کار گروهی، شناسایی منابع پیرامون و در دسترس را به عنوان عوامل مهم در تقویت فعالیتها برشمرد.

در ادامه دوره، شرکت کنندگان بصورت گروه های 6 نفره تقسیم و به صورت عملی براساس توانای اعضای گروه و منابع موجود در ارائه یک برنامه کوشیدند که این برنامه توسط مدّرس و سایر شرکت کنندگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.