امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه ارومیه و اعضای کانون ایرانگردی؛

کانون ایرانگردی دانشگاه ارومیه جهت برگزاری انتخابات و تشکیل شورای مرکزی برای سال تحصیلی جدید ۹۹-۹۸ از آن دسته از دانشجویان علاقه مند به مباحث گردشگری و اردوهای دانشجویی دعوت بعمل می آورد جهت عضویت در شورای عمومی مشخصات ذیل را


نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
رشته تحصیلی
تاریخ تولد
نام دانشکده
کد ملی
شماره تماس

به آیدی

@ali_tavallaee

ارسال نمایند. 


شرایط عمومی
۱) دانشجوی دانشگاه ارومیه باشد
۲) حداقل یکسال تحصیلی از واحدهای درسی اش مانده باشد
۳) آشنا به قوانین و مقررات دانشگاه
۴) تجربه کار گروهی
۵) روحیه کار تیمی
۶) عدم داشتن سابقه کمیته انضباطی
۷) عضو هیچ یک از کانون ها، انجمن ها و یا تشکل های دیگر نباشد*

واجدین شرایط علاقه مند جهت عضویت مشخصات خود را تا پایان ساعت اداری ۱۵ مهرماه به آیدی اعلام شده در فوق ارسال نمایند