امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
معاونت فرهنگی و اجتماعی (فعالیتهای فوق برنامه) برگزار می کند:
"پخش فیلم" ویژه پسران خوابگاهی