امروز

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
معاونت فرهنگی و اجتماعی (فعالیتهای فوق برنامه) برگزار می کند:
"پخش فیلم" ویژه پسران خوابگاهی