امروز

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
معاونت فرهنگی و اجتماعی (فعالیتهای فوق برنامه) برگزار می کند:
مسابقه کتابخوانی "حقوق دانشجویی" ویژه پسران خوابگاهی