امروز

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

کارکنان معاونت

نام: سمیه ناصری
سمت: کارشناس فرهنگی تشکلهای دانشجویی
تلفن: 2516
محل کار: مجتمع فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: مجید بابایی
سمت: کارشناس فوق برنامه، کمیسیون ماده 1 و شورای فرهنگی دانشگاه های استان
تلفن: 2517
محل کار: مجتمع فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: رضا علیزاده
سمت: متصدی سمعی و بصری سالن شهید دکتر چمران/انباردار
تلفن: 2483
محل کار: سالن شهید دکتر چمران معاونت فرهنگی و اجتماعی

Pages