کارکنان معاونت

نام: علیرضا علی عباسی
سمت: مسئول دفتر معاونت
تلفن: 2720
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: طاهره سلطانیان
سمت: رییس اداره امور فرهنگی
تلفن: 2514
محل کار: مجتمع فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: نرمین اسماعیلی
سمت: کارشناس مسئول امور فرهنگی و اجتماعی
تلفن: 2733
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: سریه رضایی
سمت: مسئول دبیرخانه معاونت
تلفن: 2764
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: حسن احمدنژاد
سمت: کارشناس مسئول امور فرهنگی
تلفن: 2514
محل کار: مجتمع فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: اکبر نصیری
سمت: کارشناس فرهنگی خوابگاه ها
تلفن: 2514
محل کار: مجتمع فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: علی نصرالله پور
سمت: امور عمومی مسجد دانشگاه
تلفن: 2720
محل کار: مسجد دانشگاه - پردیس نازلو
نام: میرحسن خیری
سمت: کارپرداز
تلفن: 2754
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: علی تقی زاده
سمت: راننده
تلفن: 2720
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: زینب فتحی زاده
سمت: کارشناس فرهنگی کانونها و حج و گردشگری
تلفن: 2516
محل کار: مجتمع فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی

Pages

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1120  این هفته:1973  این ماه:5578  امسال:58445