امروز

پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰

کارکنان معاونت

نام: طاهره سلطانیان
سمت: کارشناس نشریات دانشجویی و رییس اداره امور فرهنگی
تلفن: 2514
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: نرمین اسماعیلی
سمت: مسئول سامانه، اداره امور اجتماعی، فضای مجازی و شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها
تلفن: 2733
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: سریه رضایی
سمت: مسئول دبیرخانه معاونت
تلفن: 2764
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: حسن احمدنژاد
سمت: کارشناس مسئول انجمنهای علمی دانشجویی
تلفن: 2720
محل کار: دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: میرحسن خیری
سمت: کارپرداز
تلفن: 2754
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: رضا علیزاده
سمت: مسئول دفتر معاونت/متصدی سمعی و بصری سالن شهید دکتر چمران/انباردار
تلفن: 2720
محل کار: دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: زینب فتحی زاده
سمت: کارشناس فرهنگی کانونها و فوق برنامه خواهران
تلفن: 2516
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: سمیه ناصری
سمت: کارشناس فرهنگی تشکلهای دانشجویی
تلفن: 2516
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: لیلا وکیلی
سمت: کارشناس فرهنگی
تلفن: 2737
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی