امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

کارکنان معاونت

نام: حجةالاسلام والمسلمین کریم جباری
سمت: مدیر فرهنگی و اجتماعی
تلفن: 2720
محل کار:
نام: دکتر یونس علی علی جو
سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی
تلفن: 2720
محل کار:
نام: علیرضا علی عباسی
سمت: مسئول دفتر معاونت
تلفن: 2720
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: طاهره سلطانیان
سمت: کارشناس نشریات دانشجویی و رییس اداره امور فرهنگی
تلفن: 2514
محل کار: مجتمع فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: نرمین اسماعیلی
سمت: مسئول سامانه و اداره امور اجتماعی
تلفن: 2733
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: سریه رضایی
سمت: مسئول دبیرخانه معاونت
تلفن: 2764
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: حسن احمدنژاد
سمت: کارشناس مسئول امور فرهنگی
تلفن: 2514
محل کار: مجتمع فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: میرحسن خیری
سمت: کارپرداز
تلفن: 2754
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: عرب مطلم نازلو
سمت: راننده
تلفن: 2720
محل کار: معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام: زینب فتحی زاده
سمت: کارشناس فرهنگی کانونها و حج و گردشگری
تلفن: 2516
محل کار: مجتمع فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی

Pages